Algemene voorwaarden Burggolf

In aanmerking nemende:

 1. dat BurgGolf een golfbaan met daarbij behorende accommodaties exploiteert, hierna aangeduid als de “Golflocatie”;
 2. dat BurgGolf overeenkomsten sluit op grond waarvan natuurlijke personen het speelrecht verkrijgen, teneinde de golfsport op de Golflocatie te beoefenen;
 3. dat de Speler een natuurlijke persoon is;
 4. dat de financiële verplichtingen van de Speler zoals omschreven in artikel 5, afhankelijk zijn van de categorie speelgerechtigde waartoe de Speler te eniger tijd behoort;
 5. dat Partijen de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot het speelrecht wensen vast te leggen door middel van de in deze overeenkomst, hierna de “Overeenkomst”, vermelde bepalingen.

komen BurgGolf en de Speler het volgende overeen:

Artikel 1 – Baanregelement

 1. BurgGolf heeft met het oog op de goede gang van zaken op de Golflocatie een Baanreglement opgesteld, waarin nadere voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het speelrecht en het gebruik van de Golflocatie zijn opgenomen. U vindt het Baanreglement op www.burggolf.nl/baanreglement/.
 2. BurgGolf is te allen tijde bevoegd het Baanreglement te wijzigen. BurgGolf stelt de Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze wijziging van kracht wordt, schriftelijk in kennis hiervan.

Artikel 2 – Het speelrecht

 1. Het speelrecht is persoonlijk.
 2. De Speler dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften zoals opgenomen in het BurgGolf Baanreglement.
 3. Voor de uitoefening van het speelrecht is vereist dat de Speler te allen tijde een door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) uitgegeven en geldig “Golfvaardigheidsbewijs” c.q. “Handicapkaart” of een door BurgGolf afgegeven “Baanpermissie” kan overleggen.
 4. Voor het gebruik van het speelrecht is vereist, dat de Speler de wens  daartoe vooraf aan BurgGolf te kennen geeft (door middel van reservering en aanmelding).

Artikel 3 – Beperking speelrecht

 1. Op de wijze door BurgGolf te bepalen, geldt het speelrecht geheel niet of gedeeltelijk niet, indien en zolang:
  1. op dagen dat door BurgGolf georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden;
  2. een baan – naar het oordeel van BurgGolf – onbespeelbaar is;
  3. de Speler de toegang tot de Golflocatie dan wel een onderdeel daarvan is ontzegd.

Artikel 4 – Aanwijzingen

 1. De Speler is verplicht, instructies respectievelijk aanwijzingen gegeven door BurgGolf en/of door BurgGolf met het toezicht op de Golflocatie belaste en als zodanig herkenbare personen, uit te voeren respectievelijk op te volgen.>/li>
 2. BurgGolf en/of de door BurgGolf met het toezicht de Golflocatie belaste en als zodanig herkenbare personen, zijn bevoegd de Speler de toegang tot de Golflocatie tijdelijk of definitief te ontzeggen, respectievelijk hem van de Golflocatie te (doen) verwijderen, indien de Speler:
  1. niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen, zoals genoemd in artikel 5, heeft voldaan;
  2. op enigerlei wijze in strijd handelt met de in deze Overeenkomst of in het Baanreglement  opgenomen  bepalingen;
  3. zich ter uitsluitende beoordeling van BurgGolf niet correct gedraagt.

Download hier uw kopie van de algemene voorwaarden

Artikel 5 – Financiële verplichtingen speler

 1. De financiële verplichtingen van de Speler jegens BurgGolf, welke voortvloeien uit deze Overeenkomst, bestaan uit:
  1. een jaarlijks door BurgGolf vast te stellen speelvergoeding; en
  2. de jaarlijks door de NGF vast te stellen bijdrage. BurgGolf zal zorgdragen voor betaling hiervan aan de NGF.
 2. De financiële verplichtingen dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling op de bij het aangaan van deze Overeenkomst door BurgGolf aangegeven wijze van betaling.
 3. De jaarlijkse bijdrage voor de NGF zal telkens volledig verschuldigd zijn, ongeacht de datum van aangaan van de Overeenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst om welke reden ook eindigt in het eerste jaar op   een wijze zoals aangegeven in artikel 7, heeft de Speler geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van reeds door de Speler aan BurgGolf voldane financiële  verplichtingen.
 5. 5. Indien de Speler de betaling van de financiële verplichtingen niet tijdig of niet tijdig geheel heeft voldaan, zal BurgGolf de Speler eenmalig waarschuwen de financiële verplichtingen alsnog te voldoen. Indien de Speler volhardt in het verzaken van zijn verplichtingen, is BurgGolf bevoegd de Speler te allen tijde de toegang tot de Golflocatie te ontzeggen.
 6. De Speler dient zorg te dragen voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6 – Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst gaat eerst in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf, zoals genoemd in artikel 5, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
 2. De Overeenkomst wordt gesloten voor de duur van twaalf maanden (één kalenderjaar), ingaande vanaf de maand volgend op de maand waarin  de financiële verplichtingen door de Speler zijn voldaan en wordt daarna stilzwijgend voor onbepaalde verlengd.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De onderhavige Overeenkomst is, onverminderd het in artikel 7.2 gestelde, gedurende het eerste kalenderjaar niet tussentijds opzegbaar.
 2. De Speler kan de Overeenkomst na verloop van het eerste jaar maandelijks en derhalve na stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd, schriftelijk opzeggen aan BurgGolf met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. De Speler kan de Overeenkomst eveneens in de loop van het eerste jaar van  het lidmaatschap ontbinden, indien BurgGolf de onderhavige Overeenkomst wijzigt overeenkomstig het in artikel 8 bepaalde, mits de ontbinding plaatsvindt binnen 60 dagen nadat de Speler hiervan in kennis is gesteld.
 4. De Overeenkomst eindigt voorts, indien:
  • de Speler overlijdt;
  • BurgGolf de Overeenkomst ontbindt wegens gedragingen van de Speler als bedoeld in artikel 4.2;
  • BurgGolf de Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 5.5.
 5. Ontbinding van de Overeenkomst door BurgGolf dient schriftelijk te geschieden en zal plaatsvinden aan het door de Speler bij aangaan van deze Overeenkomst opgegeven adres, dan wel dat adres dat op enig moment door Speler nadien schriftelijk aan BurgGolf kenbaar is gemaakt.

Artikel 8 – Wijziging overeenkomst

BurgGolf is te allen tijde bevoegd de onderhavige Overeenkomst te wijzigen. BurgGolf stelt de Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

BurgGolf is op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk, voor enige schade die de Speler door welke oorzaak dan ook lijdt op de Golflocatie, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid/schuld van BurgGolf.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortkomend uit deze Overeenkomst of daarmee verband houdend worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de Speler woonachtig is.