Privacyreglement

BurgGolf verzorgt, door middel van haar dochtervennootschappen, de exploitatie van:

 • Golfclub Gendersteyn Veldhoven;
 • Golfclub De Haverleij ’s-Hertogenbosch;
 • Golfresort De Purmer Purmerend;
 • Golfclub Sint Nyk St. Nicolaasga;
 • Golfclub De Berendonck Wijchen;
 • Golfclub Westerpark Zoetermeer;
 • Hampshire Golfhotel – Waterland;
 • De Loyaltee Club.

Door BurgGolf worden persoonsgegevens van golfers bijgehouden en verwerkt in de administratie. De persoonsgegevens zijn door de golfers/abonnementhouders in vertrouwen verstrekt aan BurgGolf en zullen daarom met zorg worden beheerd. Om deze reden is dit privacyreglement opgesteld.

BurgGolf verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie die betrekking heeft op u als identificeerbare natuurlijke persoon en die BurgGolf verzamelt en verwerkt.

Algemene Begripsbepalingen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan toekent.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Betrokkenen: alle golfers van wie persoonsgegevens worden verwerkt en/of degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 • BurgGolf: BurgGolf Holding B.V.
 • Derden: alle ingehuurde en/of niet tot BurgGolf behorende personen, bedrijven en/of verenigingen, die voor kortere of langere tijd werkzaamheden verrichten in opdracht van BurgGolf. Bijvoorbeeld: Golfclub De Haverelij, wedstrijdcommissies en/of de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (“NGF”), alsmede partijen waarvan BurgGolf software licenties afneemt ten behoeve van haar activiteiten als exploitatie.
 • Exploitatie: exploitatie Golfbanen van BurgGolf.
 • Golfers/abonnementhouders: personen die een lidmaatschap hebben van BurgGolf dan wel via BurgGolf de golfsport beoefenen.
 • Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Toegang tot persoonsgegevens: het autoriseren van personen, werkzaam c.q. actief bij BurgGolf, tot het kennisnemen en eventueel muteren van persoonsgegevens.
 • Verantwoordelijke: BurgGolf.
 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens buiten BurgGolf.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt of worden gebruikt ten behoeve BurgGolf.

Welke gegevens verwerkt BurgGolf?

Om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze diensten, verwerkt BurgGolf de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Pasfoto;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens (IBAN-bankrekeningnummer, BIC-nummer, BTW-nummer, klantsaldo, facturering, debiteurengegevens, historie betalingsverkeer);

Doel verwerking van persoonsgegevens

BurgGolf verwerkt uw gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de administratie van BurgGolf en de golfers de mogelijkheid te bieden om hun persoonlijke golfprofiel in te kunnen zien en te beheren;
 • Om uw inschrijving voor ons lidmaatschap te verwerken. Uw foto wordt gebruikt voor identificatiedoeleinden;
 • Om de lidmaatschapsgelden te kunnen innen;
 • Om met de abonnementhouders te communiceren;
 • Om uw klacht of reactie met een klacht te verwerken;
 • Om uw vragen te beantwoorden of klachten te behandelen;
 • Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen zoals die gesteld zijn voor het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie ten behoeve van een uniforme en landelijke registratie van golfers;
 • U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstellingen.

Verwerkingen van persoonsgegevens

BurgGolf kent elektronische en papieren gegevensverwerkingen. In beginsel wordt van iedere golfer/abonnementhouder een elektronisch dossier aangelegd. Deze wordt vastgelegd in de computer. Deze is vooral voor het dagelijks gebruik (in de meeste gevallen wordt tevens een papierendossier bijgehouden).

Toegang tot de persoonsgegevens

De medewerkers (management, receptie en administratie) van BurgGolf hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Elke golfer/abonnementhouder heeft toegang tot al zijn/haar gegevens welke vastgelegd zijn in de Intogolf database. Elke golfer/abonnementhouder heeft toegang tot Intogolf via mijn.burggolf.nl. Elke golfer/abonnementhouder heeft de mogelijkheid zijn eigen gegevens te beheren. Eenieder die toegang heeft tot persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de betreffende gegevens.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd. De verantwoordelijke stelt beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op. BurgGolf maakt gebruik van een Hyper Transfer Protocol Secure website, afgekort HTTPS. Dit is een uitbreiding op HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeldformulier.

Technische werkzaamheden

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen. Voor zover dit externe dienstverleners zijn worden daarmee zodanige (verwerkers-) overeenkomsten gesloten dat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd wordt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Buiten BurgGolf kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden gedeeld met software van derden waarvan een licentie is afgenomen door BurgGolf en andere derden indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene, mits het delen van de persoonsgegevens past binnen de doelstelling als omschreven in dit reglement. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BurgGolf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Buiten BurgGolf zullen met uitzondering van bovenstaande zonder toestemming van de betrokkene geen persoonsgegevens worden verstrekt.

Rechten betrokkene met betrekking tot de gegevens

De betrokkene kan de door hem verstrekte gegevens te allen tijde aanvullen, wijzigen of laten vervallen. De betrokkene kan ook de verantwoordelijke verzoeken zijn gegevens te wijzigen. De wijziging van gegevens wordt niet geaccepteerd in het geval daardoor het voeren van een correcte administratie wordt belemmerd.

Verder kan de betrokkene ons verzoeken om zijn/haar gegevens te verwijderen. Echter, niet alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht. Ook kan een betrokkene BurgGolf verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kan de betrokkene bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Bewaartermijnen

BurgGolf bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt dat BurgGolf gegevens van een betrokkene 5 jaar bewaart na beëindiging van het lidmaatschap.  Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar.

Aansprakelijkheid

Ondanks de door BurgGolf en haar partners genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. BurgGolf kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Indien er onverhoopt iets niet goed gaat met de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene, melden wij dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijk nadelige gevolgen voor een betrokkene zou kunnen hebben, nemen we met u contact op.

Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de klachtenfunctionaris van BurgGolf, die is te bereiken via info@burggolf.nl. Deze zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. Die beslissing is met redenen omkleed. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost, dan kan de betrokkene een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics & Cookies

De websites van BurgGolf maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/

Tevens wijzen wij onze gebruikers graag op het feit dat Apps of andere websites gebruik kunnen maken van cookies en verwijzen wij naar het privacyreglement van de betreffende applicaties, zoals bijvoorbeeld de mijngolf.nl App van de NGF.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.burggolf.nl en mijn.burggolf.nl  (hierna de “Websites”). Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het gebruik van de websites. De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel BurgGolf alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BurgGolf niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BurgGolf garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. BurgGolf wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. BurgGolf aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BurgGolf niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

BurgGolf behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BurgGolf of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de websites wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

BurgGolf behoudt zich het recht voor de op of via de websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Slotbepalingen

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens. Het reglement is op de website van BurgGolf in te zien.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, heeft BurgGolf het recht om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. BurgGolf raadt u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Contactgegevens

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

BurgGolf Holding B.V., Westerweg 60, 1445AD Purmerend, info@burggolf.nl

Purmerend, juni 2018