Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de informatie betreffende BurgGolf.nl, www.gcdepurmer.nl en het logo van BurgGolf, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij BurgGolf. BurgGolf behoudt zich
deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens,
afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij de BurgGolf en/of haar licentiegevers.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van BurgGolf is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan,
door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt
noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze
gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten
zijn overgedragen aan BurgGolf).

BurgGolf heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze
website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van BurgGolf, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten
van derden.

BurgGolf heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten
en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.